• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home กรมป่าไม้ - ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงานรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก
กรมป่าไม้ - ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงานรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก

กรมป่าไม้ - ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงานรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก

กรมป่าไม้ - ซีพีเอฟ ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดูงาน'ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง'ลพบุรี

 

นายอดิศร สารวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนกลุ่มมิตรผล นำโดย นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล เยี่ยมชม และดูงาน โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี นายภูษิต พรหมมานพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) นายสุรพล กลิ่นพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 5 นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงฯ นายสุธี สมุทรประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ให้การต้อนรับ

 

 

สำหรับกิจกรรมดูงานในครั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มมิตรผล ได้รับฟังบรรยายกระบวนการและขั้นตอนการฟื้นฟูป่า รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูป่าใน แปลงปลูก แบบพิถีพิถัน แบบเชิงนิเวศ แบบเสริมป่า และแบบส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า

 

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก บนพื้นที่รวม 6,971 ไร่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ภาครัฐ คือ กรมป่าไม้ และภาคเอกชน ที่สนับสนุนโดยซีพีเอฟ ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าจากผืนป่าที่เต็มไปด้วยวัชพืช กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด

 

 

นอกจากนี้ โครงการฯ นำนวัตกรรมการปลูกป่ามาใช้ เพื่อย่นระยะเวลาการฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เร็วกว่าปล่อยให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติ โดยใช้การปลูกป่า 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ คือการปลูกป่าแบบพิถีพิถัน (จัดทำระบบให้น้ำแบบหยดทั่วทั้งแปลง และ ป้องกันไฟป่า) การปลูกป่าแบบเสริมป่า (ปลูกเสริมและกำจัดวัชพืช เถาวัลย์ เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารหรือเบียดบังแมไม้หรือลูกไม้ และ ป้องกันไฟป่า) การส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ (กำจัดวัชพืช เถาวัลย์ ไม้พุ่ม เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารหรือเบียดบังแม่ไม้หรือลูกไม้ และ ป้องกันไฟป่า และ การร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและปล่อยธรรมชาติ ทำให้ต้นไม้มีอัตรารอดสูงถึง 90% ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change)

 

 

ล่าสุด ในปีนี้ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)หรือ อบก. ในพื้นที่โซนส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า