• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home กรุงไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินเสริมภูมิคุ้มกันชุมชนในจ.ฉะเชิงเทรา
กรุงไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินเสริมภูมิคุ้มกันชุมชนในจ.ฉะเชิงเทรา

กรุงไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินเสริมภูมิคุ้มกันชุมชนในจ.ฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุลมีความเข้มแข็งจากภายใน  โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

 


ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชน โดยนำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความต้องการของชุมชน ผ่านการดำเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การตลาด และความรู้ทางการเงิน

ล่าสุด ธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) แก่คนในชุมชนบ้านคลองมะหาดและชุมชนบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชุมชนที่ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ เข้าไปพัฒนา เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างยั่งยืน  โดยธนาคารเสริมสร้างองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รายรับรายจ่าย ผ่านรูปแบบกิจกรรม เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้คนไทย เห็นความสำคัญเรื่องการออม การมีวินัยทางการเงิน ที่จะส่งผลดีต่อภาพรวมการพัฒนาประเทศต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน