• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพนักงาน จากผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5
ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพนักงาน  จากผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพนักงาน จากผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

... ออกมาตรการดูแลพนักงาน

จากผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ออกมาตรการจัดการกับภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยทำการฉีดพ่นละอองน้ำบนดาดฟ้าอาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งทำการปิดหน้าต่างทุกชั้น เพื่อลดการนำอากาศภายนอกสู่อาคาร มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ และรณรงค์ให้พนักงานลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์ดีเซล และดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ เป็นต้น สำหรับน้ำที่ฉีดพ่นออกไปส่วนหนึ่งจะไหลกลับสู่ระบบบำบัดน้ำเพื่อใช้รดต้นไม้ต่อไป

 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าวโดยให้พนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีบุตรที่ยังเป็นผู้เยาว์  สามารถแจ้งขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญและห่วงใยในสวัสดิภาพและสุขภาพของบุคลากร จึงได้เร่งดำเนินตามมาตรการดังกล่าวและจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะจนกว่าภาวะฝุ่นละอองจะกลับสู่สภาวะปกติต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง