• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยภาพรวมภาคการท่องเที่ยวในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเร่งตัวจากอุปสงค์คงค้างของการท่องเที่ยว (Pent-up demand) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังไทยมีโอกาสเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้จาก 7.4 ล้านคน เป็นอาจแตะ 10 ล้านคน *** อย่างไรก็ดี ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากค่าใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันและกำลังซื้อที่ลดลง
Home มูลนิธิซิตี้-มูลนิธิอีดีเอฟ เสริมทักษะ'ค้าขายออนไลน์ นำร่อง 10 รร.อาชีวะพื้นที่อีอีซี
มูลนิธิซิตี้-มูลนิธิอีดีเอฟ เสริมทักษะ'ค้าขายออนไลน์ นำร่อง 10 รร.อาชีวะพื้นที่อีอีซี

มูลนิธิซิตี้-มูลนิธิอีดีเอฟ เสริมทักษะ'ค้าขายออนไลน์ นำร่อง 10 รร.อาชีวะพื้นที่อีอีซี

มูลนิธิซิตี้-มูลนิธิอีดีเอฟ เสริมทักษะ'ค้าขายออนไลน์ นำร่อง 10 โรงเรียนอาชีวะพื้นที่อีอีซี กว่า 2,500 คน

 

กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2565 – มูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF เดินหน้าจัดทำโครงการ Skilling Up Youth to Grow the EEC’s Growth Program นำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประมาณ 2,500 คน จากวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน จำนวน 10 แห่ง ตั้งแต่ปี 2563 ในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ หรือสร้างโอกาสในการเข้าทำงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมของ EEC รวมทั้งให้มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดเชิงระบบ เชิงตรรกะ และการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองได้ อันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดได้ในอนาคต และยังเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านแรงงานเพิ่มขึ้นต่อไป และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการอบรมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ส โดยเนื้อหาของการอบรม ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การตลาดผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย การตลาดผ่านร้านค้าออนไลน์ การเปิดร้านและการทำโฆษณาในเฟซบุ๊ค การจำหน่ายสินค้าและการสมัครเปิดร้านค้า และการทำโฆษณาใน Shopee ฯลฯ จากวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาดออนไลน์

 

 

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า แรงงานภาคอุตสาหกรรมถือเป็นแรงงานกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะกลายมาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญขนาดใหญ่ของประเทศในอนาคต ทำให้เกิดความต้องการแรงงานเพื่อมารองรับการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเยาวชนที่กำลังศึกษาด้านสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษาจึงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายได้อย่างตรงจุด ดังนั้นโครงการ Skilling Up Youth to Grow the EEC’s Growth Program จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอด และยังเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านแรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ทั้งนี้ มูลนิธิซิตี้ มีพันธกิจในการส่งเสริมความก้าวหน้า พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงานที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม

 

 

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า โครงการ Skilling Up Youth to Grow the EEC’s Growth Program มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้มีความเข้าใจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ หรือสร้างโอกาสในการเข้าทำงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมของ EEC รวมทั้งให้มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดเชิงระบบ เชิงตรรกะ และการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองได้ โดยได้คัดเลือกวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน จำนวน 10 แห่ง คือ 1) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 2) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 3) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 4) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 6) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 7) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 8) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 9) วิทยาลัยการอาชีพแกลง และ 10) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

สำหรับโครงการ Skilling Up Youth to Grow the EEC’s Growth Program ในครั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ระยะเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดระยะเวลาการอบรมนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้แก่ อาจารย์พรวรนิษฐา พูลเจริญธนานพ อาจารย์ศรัณย์ และอาจารย์ดุจฤดี ยุวรรณะ โดยมีหัวข้อการอบรม เช่น ความรู้พื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การตลาดผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย การตลาดผ่านร้านค้าออนไลน์ การเปิดร้านและการทำโฆษณาในเฟซบุ๊ค การจำหน่ายสินค้าและการสมัครเปิดร้านค้าใน Shopee เทคนิคการตั้งชื่อ การตกแต่งหน้าร้านค้า การตั้งราคาสินค้าที่จำหน่าย เทคนิคการเพิ่มยอดขาย การร่วมแคมเปญ การสร้างคูปอง หากขายสินค้าได้มีวิธีการทำอย่างไรต่อบ้าง การทำโฆษณาใน Shopee เป็นต้น