• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์-มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์-มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์-มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์-มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างโอกาสทางการศึกษา

 

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ กสศ.-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเครือข่ายพันธมิตร ประกาศเจตนารมณ์ “All for Education” ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมพลังฟื้นฟูประเทศไทย

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพฯ - ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการ “All for Education” ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา : รวมพลัง ฟื้นฟูประเทศไทย” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

 

โดยเป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาด้านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงระบบ รวมถึงการสนับสนุนความช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤต COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ กล่าวว่า “ตลอดเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมามูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้เด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตและพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาสังคมได้อีกด้วย

 

 

ซึ่งความร่วมมือกับ กสศ. ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ ให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนเกิดความต่อเนื่อง รวมถึงการรับประกันการศึกษาต่อในระดับสูง อาทิ ทุนนักเรียนแพทย์ เพื่อสร้างความหวังและแรงจูงใจให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ได้มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการเรียน เพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษา และได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

 

เราตระหนักดีว่าอนาคตของประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลเมืองเป็นสำคัญ ดังนั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และปลูกฝังความดีให้กับเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ ย่อมเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศนั่นเอง

 

ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดผลทวีคูณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ๆ ต่อไป”

 

“All for Education” ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กเยาวชนทุกคนในประเทศได้มีโอกาสที่เสมอภาคในการศึกษาไปจนเต็มศักยภาพ และก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนออกไปเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

รับชมได้ที่นี่ >>> https://web.facebook.com/EEFthailand/videos/573348593896732/

ข่าวเกี่ยวข้อง