• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2562 รวม 8.62 ล้านล้านบาท ลดลง 1.3% และกำไรสุทธิ 6.46 แสนล้านบาท ลดลง 15.4% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด..ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 139,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% มีกำไรจากการดำเนินงาน 4,710 ล้านบาท ลดลง 19.2%
Home เอสซีจี ผนึก ชลประทานที่ 4 ร่วมปลูกป่า-เสริมสร้างรายได้ชุมชน
เอสซีจี ผนึก ชลประทานที่ 4 ร่วมปลูกป่า-เสริมสร้างรายได้ชุมชน

เอสซีจี ผนึก ชลประทานที่ 4 ร่วมปลูกป่า-เสริมสร้างรายได้ชุมชน

เอสซีจี ผนึก ชลประทานที่ 4 พร้อมจิตอาสา ร่วมปลูกป่า-เสริมสร้างรายได้ชุมชน ในโครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน”

 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดยบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ร่วมกับโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักชลประทานที่ 4 จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ด้วยการปลูกต้นไม้ รวม 9,910 ต้น ในพื้นที่หัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร ผู้นำชุมชน พร้อมจิตอาสากว่า 350 คนเข้าร่วม ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

 

นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกร อาทิ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ผลผลิตลดลง นำมาซึ่งรายได้ที่ลดลง ดังนั้น ประชาชนจึงควรตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับกิจกรรมวันนี้ที่ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมากให้ความสำคัญ และร่วมมือกันจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการร่วมกันคิดและทำอย่างจริงจัง ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ และมีรายได้เข้ามายังชุมชนจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ”

 

 

ด้าน นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 และบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) “ส่งเสริมโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนด้วยการปลูกไม้ยูคาลิปตัสตามหัวไร่ปลายนา พื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนบริเวณรอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อปรับภูมิทัศน์และใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมา”

 

 

ขณะที่ นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี กล่าวเสริมว่า “บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นบริษัทต้นน้ำ ในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง ของเอสซีจี ที่มีพื้นที่ปลูกสวนป่าในหลายจังหวัด และมุ่งส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจตามความต้องการของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยส่งผลดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่ป่าไม้ในเขต อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และมีแผนพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของกำแพงเพชรให้มากยิ่งขึ้น จึงยินดีให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมอบต้นกล้ายูคาลิปตัสสายพันธุ์ที่พัฒนาให้เหมาะกับพื้นที่อย่างทั่วถึงผ่านผู้นำชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ตามหัวไร่ปลายนาในพื้นที่ว่างของเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดิน และในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างทรัพยากรใหม่ทดแทน (renewable resource) ซึ่งนอกจะได้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย”

 

ทั้งนี้ โครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน” ดังกล่าว มีหน่วยงานราชการ พนักงานเอสซีจี ผู้นำชุมชน และจิตอาสา รวมกว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นไม้มงคลซึ่งประกอบด้วยต้นรวงผึ้ง 10 ต้น ต้นราชพฤกษ์ 9 ต้น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 770 ต้น และต้นยูคาสยาม จากบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 9,121 ต้น รวมทั้งสิ้น 9,910 ต้น

 

อนึ่ง บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นบริษัทในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ที่ดำเนินธุรกิจสวนไม้ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาพันธุ์ต้นไม้ การผลิตกล้าที่มีคุณภาพ การปลูกสวนไม้ การส่งเสริมการปลูกและรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์อื่นๆ และยังสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการเช่าพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาปลูกป่า ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการคำปรึกษาการปลูกยูคาลิปตัส สามารถติดต่อได้ที่บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด โทร.062-596-0555

ข่าวเกี่ยวข้อง