• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home โคเวสโตร จับมือ มศว ผลักดันการเป็นชุมชน Zero waste สร้าง'กรีนทีม'
โคเวสโตร จับมือ มศว ผลักดันการเป็นชุมชน Zero waste สร้าง'กรีนทีม'

โคเวสโตร จับมือ มศว ผลักดันการเป็นชุมชน Zero waste สร้าง'กรีนทีม'

โคเวสโตร จับมือ มศว ผลักดันการเป็นชุมชน Zero waste สร้าง'กรีนทีม'ผ่านแคมเปญ Hands For A Brighter World ช่วยเสริมศักยภาพย่านอโศกสู่อีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะของกรุงเทพฯ ชั้นใน


บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ Less Plastic Thailand จัดกิจกรรมเพื่อสังคมน่าอยู่ ผ่านแคมเปญ “Hands For A Brighter World X SWU – สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” เพื่อร่วมผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมสร้างย่านอโศกสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ

 


ปัจจุบัน ได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลสูงสุด 10 อันดับในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีขยะประมาณ 22.8 ล้านกิโลกรัม ซึ่งอันดับที่ 1 คือประเทศอินเดีย 126.5 ล้านกิโลกรัม และอันดับที่ 2 คือประเทศจีน 70.7 ล้านกิโลกรัม โดยที่ประเทศไทยมีการกําหนดนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นเสมือนเข็มทิศให้ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันประเทศไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสร้างความยั่งยืนที่เป็นการตอบรับรับกับนโยบายของประเทศ และแนวนโยบายขององค์กร บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ Less Plastic Thailand จัดทำแคมเปญ “Hands For A Brighter World – สร้างสรรค์โลกสดใสได้ด้วยมือเรา” โดยมีเป้าหมายหลักของแคมเปญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และปฎิบัติจริง พร้อมผลักดันการร่วมมือกันของเครือข่ายหลักของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมหลักในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ คือ

1. การสร้าง “กรีนทีม” นำร่อง 4 คณะ เพื่อให้เครือข่ายนิสิตมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการจัดการขยะ การคัดแยกขยะต้นทาง รวมถึงให้องค์ความรู้เพื่อต่อยอดไปสู่การกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในมหาวิทยาลัยและย่านอโศก

2. การจัดหาอุปกรณ์การคัดแยกขยะให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบสถานีแยกขยะ (Waste sorting station) ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อติดตั้งและใช้งานตามจุดต่างๆ จำนวน 4 สถานี

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการกับหน่วยงานในห่วงโซ่คุณค่าที่มีเจตนารมย์เดียวกัน ได้แก่กลุ่ม Less Plastic Thailand และ Recycle Day ในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมกับนิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้สามารถนำขยะพลาสติกกลับมาเข้าสู่วงจรการใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนย่านอโศกมีส่วนร่วม โดยจะมีการเปิดรับบริจาคขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในวันที่ 14 กันยายน 2566 นี้ที่ มศว หน้าอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจ บัวศรี

 

รศ.ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย  / ดร.ทีโม สลาวินสกี้


ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของโคเวสโตร คือ การส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถทำกำไร และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งมอบคุณค่าและความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง เราจึงทุ่มเทการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรในการ “มุ่งสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ” (We will be fully circular) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดทำโครงการ “Hands For A Brighter World" ของโคเวสโตรได้เป็นอย่างดี”

รศ.ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “มศว ได้ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมผ่านโครงการอโศกโมเดล ซึ่งการจัดการขยะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป้าการดำเนินงานอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยคาดหวังที่จะให้ประสบความสำเร็จได้ และยินดีที่จะจับมือร่วมกับภาคีทุกๆ ฝ่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากโคเวสโตรในครั้งนี้ ทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างการรับรู้ให้กับนิสิตและบุคคลากร รวมถึงการมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพให้กับมศว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจมีส่วนร่วมในการบริจาคขยะรีไซเคิลอีกด้วย เราหวังว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้มศว ได้มีส่วนช่วยผลักดันย่านอโศกไปสู่พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะของกรุงเทพฯ ชั้นในได้”

“โครงการ Hands For A Brighter World เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของโคเวสโตร เพื่อช่วยลดปัญหาจากขยะพลาสติกและสนับสนุนการคืนคุณค่าให้กับพลาสติก รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในสังคมในระยะยาว โดยมุ่งเน้นสนับสนุนและต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน อย่างเช่น มศว และ Less plastic Thailand ซึ่งความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์โลกสดใสได้ด้วยมือเรา ตามแนวคิดของโครงการ” นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวปิดท้าย