• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ เปิดโครงการสวนเหลืองปรีดียาธร นนทบุรี
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ เปิดโครงการสวนเหลืองปรีดียาธร นนทบุรี

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ เปิดโครงการสวนเหลืองปรีดียาธร นนทบุรี

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด หรือทีเอพี ปักหมุดพันธกิจด้านความยั่งยืน “TAP Road to Net Zero” เดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี 2583 ล่าสุดได้เปิด “โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร” เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกักเก็บคาร์บอนโดยเริ่มจากพื้นที่ในโรงผลิตและขยายไปยังชุมชนในจังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 5,000 ต้น ภายในปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะกักเก็บคาร์บอนได้เฉลี่ยราว 45-75 ตันคาร์บอนต่อปี พร้อมนำโครงการฯ ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตและคาดเป็นโครงการนำร่องที่จะขยายผลสู่ชุมชนรอบโรงผลิต เพื่อสอดคล้องและตอบรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดีภายใต้ “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่”

 


โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร เกิดจากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันเนื่องมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำลายชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในภาพรวม เรามีความตั้งใจที่จะเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงผลิต และชุมชนโดยรอบในจังหวัดนนทบุรีให้ได้มากที่สุด รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนริเริ่มจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ไปด้วยกัน

สำหรับแผนการดำเนินการในเบื้องต้นนั้น เผยว่าจะมีการขยายผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ บริษัทฯ จะเป็นกำลังหลักในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง อาทิ การร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงเรียนและสถานพยาบาล พร้อมจะมีการติดตาม ตรวจวัด ประเมินผล และจัดทำรายงาน เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนงานเพิ่มเติมในลำดับต่อไป

“โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร” และ “ต้นเหลืองปรีดียาธร” ถูกเรียกขานและจดทะเบียนตามนามของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานในพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

 


อนึ่ง ตัวโครงการฯ ถือเป็นโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนภายใต้พันธกิจ “TAP Road to Net Zero” เพื่อบรรลุเป้าหมายไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) ภายในปี 2573 โดยดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 4Rs ได้แก่ Reduce, Replace, Remove และ Report สอดคล้องกับแผนแม่บทความยั่งยืน “Brew A Better World” ของบริษัทที่มุ่งพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ โดยการนำพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงผลิตมาปรับใช้เป็นพื้นที่เพาะ “ต้นเหลืองปรีดียาธร” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างส่วนต่อขยายพื้นที่สีเขียวและกักเก็บคาร์บอนเพิ่มเติมจากโครงการปลูกสวนป่า 10 ไร่ โดยมีต้นไม้กว่า 2,000 ต้นบนพื้นที่เปล่าด้านหลังโรงผลิต ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกภายในโครงการฯ ยังจะถูกนำไปขึ้นทะเบียน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program; T-VER) โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในฐานะกลไกหนึ่งของการรักษาและสร้างสมดุลของความหลายหลายทางชีวภาพ

นอกเหนือจากการนำโครงการสวนเหลืองปรีดียาธร ขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่โดยรอบโรงผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังขยายแผนการปลูกต้นไม้ไปในพื้นที่ชุมชนใน ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลไทรใหญ่ให้แล้วเสร็จเพิ่มเติมภายในปี 2566 ตลอดจนมุ่งขยายพื้นที่สีเขียวออกเป็นวงกว้างไปสู่พื้นที่โดยรอบอื่น ๆ ภายในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขยายพื้นที่สีเขียวผ่านการประสานงานกับภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อผนึกกำลังช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเป็นสัญญาณตอบรับเชิงบวกในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) อย่างยั่งยืน