• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home KKP จับมือ 11 ภาคีร่วมคาราวานความรู้ด้านการเงิน “Fin Lab”
KKP จับมือ 11 ภาคีร่วมคาราวานความรู้ด้านการเงิน “Fin Lab”

KKP จับมือ 11 ภาคีร่วมคาราวานความรู้ด้านการเงิน “Fin Lab”

KKP ขยายผลโครงการส่งต่อความรู้ทางการเงิน จับมือ 11 ภาคีร่วมคาราวานความรู้ด้านการเงิน “Fin Lab”


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าขยายผลโครงการ KKP Financial Literacy ซึ่งดำเนินงานให้ความรู้ทางการเงินให้กับพนักงานและชุมชนมากว่า 10 ปี ล่าสุดจับมือกับ 11 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของประเทศ เปิดตัวโครงการ “คาราวานความรู้ด้านการเงิน” หรือ Fin Lab มุ่งออกเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการลงทุนให้แก่เด็กและเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้เหล่านี้ทั่วประเทศ เพื่อสร้างคนต้นแบบที่สามารถขยายผลส่งต่อความรู้ไปสู่บุคคลรอบข้างและครอบครัว เริ่มต้นการเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดย KKP ตั้งเป้าขยายผลการส่งต่อความรู้ทางการเงินสู่ชุมชนจำนวน 5,000 คน ภายในปี 2567

 


นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด กล่าวถึงโครงการ KKP FinLit ว่าได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเงินหรือ Financial Literacy ให้กับสังคมไทย โครงการมุ่งจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ โดยมีแนวทางการดำเนินงานใน 3 ส่วนได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการเงินที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย อาทิ นักเรียน พนักงานบริษัท และกลุ่มชุมชน 2) การต่อยอดความรู้สู่การบริหารจัดการเงิน การวางแผนทางการเงิน การใช้เครื่องมือในการวางแผนทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และ 3) การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพให้กับทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานของ KKP ที่อาสาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สามารถขยายผลไปยังครอบครัวและคนใกล้ตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยรูปแบบการเรียนรู้ของ KKP FinLit เป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบ Virtual Training ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้รับการอบรม

 


“KKP ตระหนักว่านอกจากเรื่องเงินจะเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมแล้ว การวางรากฐานความรู้ให้เยาวชนและคนในสังคมยังเป็นพลังที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการเงินของสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และในฐานะสถาบันการเงินที่อยู่คู่สังคมไทยมากกว่า 5 ทศวรรษ KKP จึงได้นำเอาความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน ไม่ว่าเรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน หรือการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายมาแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กับสังคม สำหรับการเข้าร่วม Fin Lab ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย"  ทั้งนี้ โครงการ Fin Lab คือ พื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเงินให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่หวังจุดประกายไอเดียด้านการเงินและการลงทุน สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค เกิดจากความมุ่งมั่นของ 11 ภาคีเครือข่าย ภายใต้การนำของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO) ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ 88 SANDBOX และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  โดยมีการระดมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปีทั่วประเทศไทย
 
Fin Lab เริ่มต้นกิจกรรมแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2567 ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลางผ่านกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายอบรมบ่มเพาะ Hackathon และสร้างสรรค์ชุดความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ฯลฯ เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็น “คนต้นแบบ” ด้านการเงินและส่งต่อความรู้ออกไปสู่สังคม