• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home PTG รุกพัฒนาส่งเสริมปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
PTG รุกพัฒนาส่งเสริมปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

PTG รุกพัฒนาส่งเสริมปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”

PTG เดินหน้า “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” จัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน (MOU) กับสพวส. อบต.ปางหินฝน วิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้นให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟแบบยั่งยืน

 

 

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และกรีโนเวท ผุดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ปลูกกาแฟ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบยั่งยืน โดยจัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน วิสาหกิจชุมชน SAZOMOO ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และนางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการบริษัท กรีโนเวท จำกัด พร้อมนายอำเภอเมืองแม่แจ่ม หน่วยงานท้องถิ่น และชาวบ้านในตำบลปางหินฝนเข้าร่วมงาน

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนบนพื้นที่ราบสูง ที่มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยว รวมถึงมีการตัดไม้ทำลายป่า การเผาเศษวัชพืช อันส่งผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่เขาหัวโล้น และหมอกควันที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ รวมถึงปัจจุบันธุรกิจกาแฟในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการในการใช้เมล็ดกาแฟมีปริมาณสูงขึ้น ทำให้ราคาวัตถุดิบในตลาดมีความผันผวน ส่งผลกระทบเรื่องต้นทุนในกระบวนการผลิตกาแฟของกาแฟพันธุ์ไทย จึงต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเกษตรกร และพัฒนาให้เกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูกและผลิตกาแฟที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่กาแฟพันธุ์ไทย จึงให้บริษัทกรีโนเวท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PT ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อบต.ปางหินฝน และวิสาหกิจชุมชน SAZOMOO จัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน(MOU) ในชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โครงการที่จะมาส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรแบบเดิม มาปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น พร้อมร่วมพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น ให้กลายเป็นพื้นที่ป่ากาแฟที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกษตรกรก็จะได้องค์ความรู้ในการปลูกกาแฟ พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน และ”อยู่ดีมีสุข”

นอกจากนั้น PTG ยังตอกย้ำในการรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนปางหินฝน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน" กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์กิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

 

ณ โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีกิจกรรมหลักคือ โครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้าน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันพีทีมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 3,300 คนและที่ตำบลปางหินฝนเพิ่มอีกจำนวน 300 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

นอกจากนั้นยังนำหน่วยแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (โรงพยาบาลแม่แจ่ม) มาตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้กับชาวบ้านและนักเรียน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนฟูกนอน หมอน ผ้าห่ม ให้นักเรียน จำนวน 63 ชุด สนับสนุนรองเท้านักเรียนและถุงเท้านักเรียน จำนวนกว่า 190 คู่ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา เครื่องปริ้นเตอร์ กล่องปฐมพยาบาล ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำมันพืชมีสุขและเครื่องปรุงรส เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของน้องๆ อีกทั้งยังสนับสนุนหน้ากากอนามัย N95 อีกจำนวนกว่า 2,500 ชิ้น เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์กับน้องๆต่อไป

 

สนับสนุนจินตนาการของน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที” เพื่อให้น้องๆได้นำศักยภาพของตัวเอง มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอย่างเปิดกว้าง

 

ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้องๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ รวมจำนวนกว่า 15 แปลง สนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้า จำนวน 500 ก้อน และพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 30 ตัว พร้อมอาหารไก่ เพื่อให้น้องๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

 

ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น ปลูกต้นกาแฟ แมคาเดเมีย และอโวคาโดในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นำร่องส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกและผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ครั้งนี้ PTG ได้นำอาสาสมัคร PT Gen Z จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสาสอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน

 

ปิดท้ายด้วยการเติมเต็มความสุข กับกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน

 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข"