• ‘ทีเอ็มบี’รายงานกำไร 9 เดือน ปี 2563 ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน สำหรับไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้หนี้เสียยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2.33% —— ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนของปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตั้งแต่วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 —- ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของปี 2563 จำนวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงินสำรองปกติที่สูงขึ้น สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Home TTW มอบ'ทุนเรียนดี'-'ทุนเด็กดี'แก่เยาวชน ตอกย้ำตอบแทนสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
TTW มอบ'ทุนเรียนดี'-'ทุนเด็กดี'แก่เยาวชน ตอกย้ำตอบแทนสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

TTW มอบ'ทุนเรียนดี'-'ทุนเด็กดี'แก่เยาวชน ตอกย้ำตอบแทนสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

17 ก.ย. 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และ คณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจ และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปและมีความประพฤติดี โดยแบ่งเป็น “ทุนเรียนดี” และ “ทุนเด็กดี”มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต) จำนวน 23 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 ทุน และมอบทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 720,000 บาท

 

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ TTW ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ” มอบแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ซึ่งโครงการได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี 2549 โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และแรงจูงใจที่ดีแก่เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม และจิตใจ”

ข่าวเกี่ยวข้อง