• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home ปูนซีเมนต์นครหลวง คว้า SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AA”
ปูนซีเมนต์นครหลวง คว้า SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AA”

ปูนซีเมนต์นครหลวง คว้า SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AA”

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” โดยปูนอินทรีติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นหนึ่งใน 193 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนในปี 2566 เน้นย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังคงรักษามาตรฐานในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม และการดำเนินงานธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2566 ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมทั้งประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” และ “ระดับ SET ESG Ratings” เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็น Benchmark ในการพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ต่อไป