• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กศตวรรษที่ 21
ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กศตวรรษที่ 21

ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กศตวรรษที่ 21

วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็นวันครอบครัวสากล (International Day of Families) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามนุษย์และสังคม ซึ่งโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างหลากหลาย สังคมโลกจะอยู่รอดได้ ทุกชีวิตต้องก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) การให้ความสำคัญของครอบครัวจึงต้องหมายรวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ในช่วงเริ่มต้นของชีวิต หรือช่วงก่อนปฐมวัยซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายด้วย

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สถาบันครอบครัว คือ ขุมกำลังสำคัญของสังคม ที่จะทำให้ผ่านวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น และไปต่อได้ ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจทำให้มีพ่อแม่จำนวนมากที่ไม่สามารถดูแลลูกได้ ต้องฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายายที่อยู่ห่างไกลออกไป นอกจากนี้ยังพบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องใช้บริการ "ผู้ดูแลเด็ก" แต่พบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่จัดอบรมผู้ดูแลเด็กอย่างได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งด้านการดูแลสุขภาวะองค์รวม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุ้มครองความปลอดภัยทั้งจากสิ่งแวดล้อมและจากบุคคล ตลอดจนครอบคลุมไปถึงเด็กในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งไม่ได้มีเพียงเด็กพิการ เด็กพิเศษ ยังรวมถึงเด็กที่มีประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ จากความไม่มั่นคงทางครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยถือเป็นภารกิจหลัก และความเชี่ยวชาญของ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มระดมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 ขึ้นเป็นรุ่นแรก โดยมีกำหนดอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 รับผู้สมัครวุฒิปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 220 ชั่วโมง และ 440 ชั่วโมง

 

ซึ่งในส่วนของผู้สมัครเข้ารับการอบรมผู้ดูแลเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดสรรทุนการฝึกอบรมให้แก่ผู้สมัครที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของค่าลงทะเบียน ค่าที่พักอาศัย และค่าเบี้ยเลี้ยงประจำวัน และจะมีการติดตามดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถใช้ประกอบวิชาชีพได้ทันที รวมทั้งต่อยอดสู่การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพครูปฐมวัย และนักพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กล่าวต่อไปว่า “การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นหัวใจของ การกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก” สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มองไปถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัว เพื่อฝึกทักษะที่เหมาะสมและถูกต้องในการเป็นผู้ดูแลเด็กด้วย โดยที่ผ่านมาจากที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาการอยู่ด้วยกันของคนสองวัย ได้แก่ ปู่ย่าตายายกับหลาน พบว่า เมื่อนำผู้สูงอายุมาเล่านิทานให้หลานที่เป็นเด็กปฐมวัยฟัง และร่วมกิจกรรมต่างๆ พบว่า มีการทำงานของสมอง ในส่วนของความจำดีขึ้น และทางสถาบันฯ กำลังจะเริ่มโครงการ “ซุปเปอร์ปู่ย่าตายาย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สร้างสุขภาพกายใจของตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเลี้ยงหลานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้เข้มแข็งด้วย ซึ่งการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กที่ได้มาตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาในด้านดังกล่าวต่อไปอีกด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง