• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 64 จาก  มกอช.
วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 64 จาก  มกอช.

วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 64 จาก  มกอช.

รางวัล 'หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น' จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564 ให้แก่ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้รับรางวัลดังกล่าว โดย มกอช. มีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลนี้ เพื่อยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ครบรอบ 19 ปี ในการนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมผู้บริหาร สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

 

“... วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐานของหน่วยรับรอง จาก มกอช. ตั้งแต่ปี 2552 และได้ให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ วว. ได้รับรางวัลจาก มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองดีเด่นหลายครั้ง รวมถึงปีที่ผ่านมาและในปีนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าวจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ วว. ได้ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ยั่งยืน วว . ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติในการได้รับรางวัลหน่วยรับรองดีเด่นจาก มกอช. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบวันสถาปนาของ มกอช. ในขวบปีที่ 19 ในวันนี้ด้วยค่ะ...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

 

 

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สรร. ได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 : 2015 จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับการรับรองระบบงานมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 : 2015 และ SO/TS 22003 : 2013 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นอกจากนั้น สรร. ยังได้รับการขึ้นบัญชีหน่วยรับรอง / หน่วยตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ สรร.วว. ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรอง โดยให้บริการในพื้นที่ภายในประเทศไทย ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส เที่ยงตรง เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นให้บริการตรวจประเมินและรับรองด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ”

 

สอบถามรายละเอียดการให้บริการของสำนักรับระบบคุณภาพ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9371, 0 2577-9373-4, 089 900 5308 โทรสาร 0 2577 9372 www.tistr.or.th E-mail : ocb@tistr.or.th

ข่าวเกี่ยวข้อง