• ผลจากการประชุม กนง. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมาทันที --- ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5.75% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ และช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนลดต้นทุนทางการเงินรับมือโรคโควิด 19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563---ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดลงจาก 5.83%  เป็น 5.58% MOR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 5.95% MRR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 6.05% ---- ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.35% บรรเทาปัญหาลูกค้าทุกกลุ่มก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 มีผล 22 พฤษภาคม 2563
Home สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง
สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง

สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 


ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมเสวนาเรื่อง“จุดเด่น Excellence Center ของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ Excellence Center เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ” ดังนี้


1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
4) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
7) มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี
8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน E-LSCM และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง