• คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง...มาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ...กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยการลงทะเบียนในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ ในเวลา 6.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
Home สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง
สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง

สสว.เปิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 4 ภูมิภาค 8 แห่ง

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 จำนวน 8 แห่ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 


ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมเสวนาเรื่อง“จุดเด่น Excellence Center ของแต่ละมหาวิทยาลัย และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ Excellence Center เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ” ดังนี้


1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
4) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ
6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 
7) มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี
8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน E-LSCM และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

 

ข่าวเกี่ยวข้อง