• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home 'ไปรษณีย์ไทย'รับรางวัลสุดยอดองค์กรมาตรฐานธรรมาภิบาล ปี 64
'ไปรษณีย์ไทย'รับรางวัลสุดยอดองค์กรมาตรฐานธรรมาภิบาล ปี 64

'ไปรษณีย์ไทย'รับรางวัลสุดยอดองค์กรมาตรฐานธรรมาภิบาล ปี 64

กรุงเทพฯ 11 ตุลาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 หรือ Good Governance Standards 2021 ซึ่งถูกยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาว โดย กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการรับรองมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ใช้ธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินธุรกิจและภารกิจหลากหลายด้าน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้ยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้มีการกำหนดเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานในทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเป็นการสร้างบรรทัดฐานในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนสามารถไว้วางใจได้อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ จากการยึดถือตามนโยบายดังกล่าว ล่าสุดไปรษณีย์ไทยจึงได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 : Good Governance Standards 2021 ซึ่งจัดโดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ ในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับการรับรองดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิในการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจบนหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจพันธมิตรต่าง ๆ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมร่วมกับไปรษณีย์ไทยอีกด้วย

 

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไปรษณีย์ไทย มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการใช้มาตรฐานธรรมาภิบาล 6 ข้อ ได้แก่ หลักนิติธรรม ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด หลักคุณธรรม ซึ่งจะมีการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักความโปร่งใส ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรายงานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา หลักความมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หลักความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักความคุ้มค่า ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม

ข่าวเกี่ยวข้อง