• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'
กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'

กปว.-กปช. อบรมเชิงปฏิบัติการ 'ส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร'

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร” เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิด กลยุทธ์ หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 


โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยนายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน”

มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการประพฤติตนตามหลักจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กร ร่วมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตั้งอยู่บนหลักการทำงานที่เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร

 


อีกทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตให้อธิบายถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กรและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตต่อไป