• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home กรมบัญชีกลาง รับรางวัล The CoST Awards 2023
กรมบัญชีกลาง รับรางวัล The CoST Awards 2023

กรมบัญชีกลาง รับรางวัล The CoST Awards 2023

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Honorable Mention 2023) สาขา Data Disclosure

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST International Secretariat) ได้ประกาศรางวัล The CoST Awards ประจำปี 2023 ในการประชุม CoST Manager Workshop 2024 ณ เมืองกัวดาลาฮาร่า รัฐฮาลิสโก สหรัฐเม็กซิโก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก CoST International จำนวน 19 ประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยประเทศไทยได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Honorable Mention 2023) สาขา Data Disclosure ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ CoST โดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST

“กรมบัญชีกลางเข้าเป็นสมาชิกของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative) หรือ CoST ของประเทศไทย ตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 และเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในระยะแรก กรมบัญชีกลางได้เชิญชวนหน่วยงานของรัฐให้เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ และต่อมา ได้ขยายผลโดยกำหนดให้โครงการ CoST เป็นการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้จำนวนโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการเกิดความตระหนักที่จะต้องดำเนินงานโครงการก่อสร้างให้โปร่งใส มีคุณภาพ และต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการสู่สาธารณะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ CoST ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังเขต 9 เขต และสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รายไตรมาสพร้อมจัดเวที ภาคประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและผลกระทบจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว จากประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างหรือประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการก่อสร้างอีกด้วย” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ CoST ในระดับจังหวัด ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้หน่วยงานภายในจังหวัดจัดส่งโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ CoST เข้าร่วม CoST ทุกโครงการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแนวทางของ CoST โดยได้ดำเนินการระยะที่ 1 ในปี 2564 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ขยายผลระยะที่ 2 ในปี 2566 ในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สกลนคร และสุพรรณบุรี ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว ในปี 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรามีร้อยละการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ 96.20 ทำให้อันดับ

ในการเปิดเผยข้อมูลของจังหวัดฉะเชิงเทราเลื่อนเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ จากเดิม ในปี 2563 มีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในลำดับที่ 39 และในปี 2566 กรุงเทพมหานคร สกลนคร และสุพรรณบุรี มีร้อยละการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ 93.65 99.87 และ 99.68 ตามลำดับ ทำให้อันดับในการเปิดเผยข้อมูลเลื่อนไปอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น โดยกรุงเทพมหานคร จากเดิมอยู่ในลำดับที่ 75 เลื่อนเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ จังหวัดสกลนครจากเดิมอยู่ในลำดับที่ 12 เลื่อนเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และจังหวัดสุพรรณบุรีจากเดิมอยู่ในลำดับที่ 61 เลื่อนเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ

ผลจากการจัดทำโครงการ CoST ระดับจังหวัด จึงทำให้โครงการ CoST ของประเทศไทยมีความโดดเด่นและก้าวหน้าในด้านการเปิดเผยข้อมูลกว่าประเทศสมาชิกอื่น จนทำให้ได้รับรางวัล The CoST Awards 2023 ในปีนี้ และในอนาคตกรมบัญชีกลางจะมุ่งพัฒนาการดำเนินงานโครงการ CoST ให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทยต่อไป