• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home กรุงเทพประกันภัย คว้าผลประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว ปีที่ 4
กรุงเทพประกันภัย คว้าผลประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว ปีที่ 4

กรุงเทพประกันภัย คว้าผลประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว ปีที่ 4

ได้รับคะแนนเต็ม 100 การจัดประชุม AGM ต่อเนื่องปีที่ 9

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรุงเทพประกันภัยได้รับคะแนนประเมิน 103% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยรวม ซึ่งอยู่ที่ 81% จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 782 บริษัท และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 เหรียญ (100 คะแนนเต็ม ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น