• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน
กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากผลการประเมินในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นหนึ่งในจำนวน 34 บริษัทจาก 193 บริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน พร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การคัดเลือก SET ESG Ratings หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) คือ การประเมินความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน