• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน
กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับคะแนนสูงสุดระดับ AAA จากผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากผลการประเมินในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นหนึ่งในจำนวน 34 บริษัทจาก 193 บริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน พร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การคัดเลือก SET ESG Ratings หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) คือ การประเมินความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และสามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) การดำเนินงานกับบริษัทอื่นในกลุ่มเดียวกัน