• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home กรุงไทย จัดการเรียนรู้ วิชาชีวิต 5 มิติ 'อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข'
กรุงไทย จัดการเรียนรู้ วิชาชีวิต 5 มิติ 'อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข'

กรุงไทย จัดการเรียนรู้ วิชาชีวิต 5 มิติ 'อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข'

นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ธนาคาร  กรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมเรียนรู้ วิชาชีวิต 5 มิติ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” โดยมี นางสาวขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน CEO บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเปิดใจเรื่อง การอยู่ดี = ตายดี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ชวนทำความรู้จักการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) นอ.นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บอกเล่าวิธีจัดการความเจ็บปวดและการวางใจอย่างสงบในวาระสุดท้าย นายประมุข มาลาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ทีม Markets Solutions and Innovation ธนาคารกรุงไทย ช่วยเตรียมความพร้อมวางแผนเกษียณ ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society)  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 6 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนเพื่อก้าวสู่ช่วงปลายของชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับภาวะต่างๆ อย่างเข้าใจ และช่วยให้มีความรู้เพียงพอในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข การวางแผนการเงิน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตสำหรับช่วงวัยสูงอายุ มีคุณภาพและดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2573 เมื่อสัดส่วนของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมด  ดังนั้น สังคมไทยจึงต้องมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี และมีความรู้เพียงพอในการวางแผนการเงินและการดำเนินชีวิตสำหรับช่วงวัยสูงอายุ เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ธนาคารจึงสนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (End of Life Care) การวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพให้ “อยู่อย่างมีความหมาย…จากไปอย่างมีความสุข” (Live well & Leave well) สอดคล้องกับแนวการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเคียงข้างคนไทย และให้ความสำคัญกับการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนไทยให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

วิชาชีวิต 5 มิติ ประกอบด้วย มิติทางการแพทย์ ให้ความรู้และข้อมูลทางการแพทย์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดและการดูแลแบบประคับประคองเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย มิติกฎหมาย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 และการที่บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข มิติสังคม การสื่อสารความต้องการของผู้ป่วย ผู้ดูแลและครอบครัว การสื่อสารกับแพทย์ การสื่อสารข่าวร้ายที่ไม่ใช่ข่าวร้าย มิติเศรษฐกิจ การวางแผนการเงินและเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคง  มิติจิตวิญญาณ การยอมรับว่าการตายไม่ใช่ศัตรู และวิธีการสะสางเรื่องที่ค้างคาใจ

การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้  เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย (End of Life Care) การวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพเพื่อ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” (Live well & Leave well) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเคียงข้างและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ในทุกวัน ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม