• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี SME ของ บจ. LiVEx
ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี SME ของ บจ. LiVEx

ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี SME ของ บจ. LiVEx

และปรับปรุงถ้อยคำในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ SME ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงถ้อยคำในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แบบ 69-SME-PO) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
 
ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อปรับปรุงแบบ 56-1 SME One Report และปรับปรุงถ้อยคำในแบบ 69-SME-PO ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบต่อการปรับปรุงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แบบ 56-1 SME One Report: ยกเลิกส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล* เนื่องจากปัจจุบันระบบของตลาดหลักทรัพย์รองรับการรับส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

(2) แบบ 69-SME-PO: ปรับปรุงถ้อยคำของผู้ลงทุนสถาบันให้สอดรับกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยยังคงกำหนดให้กิจการแบ่งแยกและเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนหุ้นที่รองรับการจัดสรรเพื่อให้เกิดความชัดเจน และยังคงหลักการการกำกับดูแลให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 
_________________________
 
หมายเหตุ :
*ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทไม่ต้องลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า (การ initial) และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไม่ต้องลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยกรรมการ/ผู้บริหารมีความรับผิดภายใต้มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว แม้มิได้ลงนามในเอกสาร
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2566 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566  (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567) https://publish.sec.or.th/nrs/9871s.pdf
 
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567) https://publish.sec.or.th/nrs/9869s.pdf  
 
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2566 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566) https://publish.sec.or.th/nrs/9870s.pdf
 
4. แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แบบ 69-SME-PO) (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566) https://publish.sec.or.th/nrs/9875s.pdf