• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 66
ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 66

ก.ล.ต. สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 66

... สรุปความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine สิ้นไตรมาส 1 ปี 2566

 

... สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 76 โครงการย่อย โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ครอบคลุมทุกด้านของตลาดทุน ช่วยลดภาระและต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 251 ล้านบาทต่อปี

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2566 มีโครงการสำเร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 76 โครงการย่อย ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 33 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 20 โครงการ ด้านการระดมทุน 19 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ คิดเป็นมูลค่า 251.69 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 233,735 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 2,181,921 แผ่นต่อปี

 

พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินโครงการต่อเนื่องในปี 2566 อีก 12 โครงการย่อย เพื่อให้สามารถพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ได้อย่างรอบด้านและตอบโจทย์สภาวการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด

 

ทั้งนี้ โครงการ Regulatory Guillotine มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาคเอกชนและประชาชน สอดรับกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine

___________________________

 

หมายเหตุ: Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง