• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการให้ความเห็นชอบ-กำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการให้ความเห็นชอบ-กำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการให้ความเห็นชอบ-กำกับดูแลสมาคมกำกับผู้ประกอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์รองรับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ และการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถมีสมาคมที่กำกับดูแลสมาชิกได้ (SRO) เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกสมาคมฯ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 และเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การกำหนดคุณสมบัติของสมาคมฯ ที่ขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า สมาคมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงหลักการให้มีความเหมาะสมขึ้นแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องมีและดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนดในฐานะองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) เช่น การมีโครงสร้างในการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกและกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่กีดกันการแข่งขัน และในการออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นต้น

(2) การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก การกระทำความผิด และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจทำธุรกรรมกับสมาชิก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก