• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ก.ล.ต.เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มูลค่าซื้อขาย  2.98 หมื่นล.ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน
ก.ล.ต.เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มูลค่าซื้อขาย  2.98 หมื่นล.ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน

ก.ล.ต.เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มูลค่าซื้อขาย  2.98 หมื่นล.ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน

...เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มูลค่าซื้อขาย  2.98 หมื่นล.ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน

 

สำนักงาน ก.ล.ต. รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก ประจำสัปดาห์
 
ระบุตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตาม Market cap. ประมาณ 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว  (46.5% มาจาก Bitcoin) และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุด 2.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.34%