• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย ปี 2565 บริษัทจดทะเบียน หรือ บจ. จำนวน 798 บริษัท คิดเป็น 98.6% จากทั้งหมด 809 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 619 บริษัท คิดเป็น 77.6% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด *** ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 196 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 204 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยปี 2565 พบ บจ. ที่รายงานกำไรสุทธิจำนวน 144 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
Home ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม  สอดคล้องตามมาตรฐานสากล IOSCO ในระดับสูง

ก.ล.ต. ได้ประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) ในการตรวจสอบความพร้อมของหลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแล พบว่าหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Management Tools: LMTs) ที่ได้ปรับปรุงในช่วงปี 2564 – 2565 มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน IOSCO ในระดับสูง

ในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ AIMC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลสากลโดยจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือ LMTs ของกองทุนรวมเพื่อยกระดับการจัดการกองทุนรวมให้ บลจ. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การออกแบบพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม การบริหารสภาพคล่องประจำวันและการมีเครื่องมือ LMTs ในช่วงที่ภาวะตลาดผันผวนเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ลดโอกาสเกิดผลกระทบต่อระบบการเงินในวงกว้าง ซึ่งหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 IOSCO ได้ออกรายงาน Thematic Review on Liquidity Risk Management Recommendations (FR13/22) เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินความพร้อมเกี่ยวกับการจัดให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมและเครื่องมือ LMTs ในกลุ่มประเทศสมาชิก ผลสำรวจพบว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน นอกจากนี้ เมื่อนำหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมาประเมินหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือ LMTs ของไทยพบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในระดับสูง


นอกจากนี้ จากการซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการทดสอบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ พบว่า บลจ. ทุกแห่งมีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ง ก.ล.ต. ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติของ บลจ. ให้เป็นไปตามแนวทางสากลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ คุ้มครองผู้ลงทุนและพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

หมายเหตุ:

· ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD721.pdf