• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 30 หลักทรัพย์
ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 30 หลักทรัพย์

ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 30 หลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ต. รายงานสรุปภาวะตลาดทุนรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566  เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตราสารทุน มูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้ มูลค่า IPO ฯลฯ

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จํานวน 15 หลักทรัพย์ มูลค่าเสนอขาย 15,372.65 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีมูลค่าเสนอขายที่ 9,862.98 ล้านบาท โดยปี 2566 มีคําขอที่ได้รับอนุญาต และพร้อมเสนอขาย IPO 8 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ 30 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult จํานวน 83 หลักทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สําคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อเนื่อง ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท โดยในปี 2566 มีคําขอ ICO ที่ได้รับอนุญาต 1 บริษัท และมีคําขอ ICO อยู่ระหว่าง Pre-consult จํานวน 33 บริษัท 

 

นอกจากนี้ การระดมทุนผ่าน Crowdfunding ในปี 2566 มีบริษัทที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว 327 บริษัท มูลค่ารวม 1,585.44 ล้านบาท (ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 729 ราย มูลค่า 7,158.49 ล้านบาท) การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบ ของ SME มีผลรวมสะสมจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 19 บริษัท มูลค่า 271.83 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SME ที่ระดมทุนสําเร็จแล้ว 3 บริษัท มีมูลค่ารวม 196.40 ล้านบาท สําหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน (1 ม.ค. 66 – 30 มี.ค. 66) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 265,562 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร Investment Grade 241,406 ล้านบาท และ High Yield Bond 24,156 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว 3 บริษัท มูลค่า 54,500 ล้านบาท (ผลรวมสะสม ทั้งสิ้น 31 บริษัท มูลค่า 577,169.78 ล้านบาท) ในส่วนของกองทุนรวม ปี 2566 (ม.ค. – เม.ย. 66) มีการเสนอขาย IPO จํานวน 153 กองทุน รวมมูลคาเสนอขาย 320,193 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในประเทศสําหรับผู้ลงทุนรายย่อย