• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home ก.ล.ต. เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 31 หลักทรัพย์
ก.ล.ต. เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 31 หลักทรัพย์

ก.ล.ต. เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ IPO 31 หลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ต. รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดทุน เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตราสารทุน มูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้ มูลค่า IPO ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกเดือน

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จํานวน 22 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 22,714.15 ล้านบาท โดยปี 2566 มีคําขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จํานวน 15 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคําขอ 31 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult 92 หลักทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2566 มีคําขอ ICO ที่ได้รับอนุญาต 1 บริษัท และมีคําขอ ICO อยู่ระหว่าง Pre-consult 32 บริษัท (มีผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท)

นอกจากนี้ การระดมทุนผ่าน Crowdfunding ในปี 2566 (1 ม.ค. – 31 ก.ค. 66) มีบริษัทที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว 612 บริษัท มูลค่า 3,726.95 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding มูลค่า 9,484.26 ล้านบาท) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SME ที่ระดมทุนสําเร็จแล้ว 3 บริษัท มีมูลค่ารวม 196.40 ล้านบาท การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME มีผลรวมสะสม 20 บริษัท มูลค่า 317.83 ล้านบาท สําหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน (1 ม.ค. – 31 ก.ค. 66) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 678,126 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร Investment Grade 620,553 ล้านบาท และ High Yield Bond 57,573 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว 7 บริษัท มูลค่า 116,427.48 ล้านบาท (ผลรวมสะสม 31 บริษัท มูลค่า 639,097.26 ล้านบาท) ในส่วนของกองทุนรวมปี 2566 (ม.ค. - ส.ค. 66) มีการเสนอขาย IPO แล้ว 336 กองทุน รวมมูลค่าเสนอขาย 771,108 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในประเทศ สําหรับผู้ลงทุนรายย่อย