• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ หนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ปี 2021 เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 14.3 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวที่ 4.2%YOY เป็นการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงเดียวกัน อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและมีมาตรการล็อกดาวน์
Home ก.ล.ต. ยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายออกสู่สังคม เพื่อประโยชน์ตลาดทุนวงกว้าง
ก.ล.ต. ยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายออกสู่สังคม เพื่อประโยชน์ตลาดทุนวงกว้าง

ก.ล.ต. ยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายออกสู่สังคม เพื่อประโยชน์ตลาดทุนวงกว้าง

ก.ล.ต. พร้อมยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายตลาดทุนออกสู่สังคมมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของตลาดทุนในวงกว้าง ตามแผนงานในโอกาส “ครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.” มอบทุนวิจัยให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และให้ทุนพนักงานและบุคคลภายนอกในการศึกษาระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งร่วมมือในการผลิตงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. และเผยแพร่สู่สาธารณะ

 

นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านนโยบายตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุนของ ก.ล.ต. และจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “SEC Capital Market Symposium” เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการทำงานวิจัยด้านวิชาการเกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อนำมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย อันจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนออกสู่สาธารณชน

 

ในปี 2565 ก.ล.ต. มีแผนที่จะยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายตลาดทุนออกสู่สังคมมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของตลาดทุนในวงกว้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. โดยจะจัดตั้งทุนวิจัยมอบให้แก่คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาในการผลิตงานวิจัย รวมถึงให้ทุนวิจัยแก่พนักงานและบุคคลภายนอกในการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น เปิดรับนักวิชาการภายนอกเข้ามาร่วมงานกับ ก.ล.ต. เป็นการชั่วคราว (secondment) เพื่อทำงานวิจัยที่ ก.ล.ต. หรือผลิตงานวิจัยร่วมกันเพื่อนำมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายของ ก.ล.ต. รวมทั้งเผยแพร่ผลงานผ่านงานสัมมนาวิชาการหรือวารสารวิชาการชั้นนำ

 

“ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ในตลาดทุนที่กระจายอยู่ตามสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา มาใช้ในการผลิตงานวิจัยด้านนโยบาย จึงถือเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ และเผยแพร่ออกสู่สังคมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการวางแนวทางเพื่อรองรับการจัดตั้งสถาบันวิจัยตลาดทุนที่ ก.ล.ต. มีแผนจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต” นางพราวพร กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง