• KKP Research มองในภาวะที่โลกมีความไม่แน่นอนสูงและการคาดการณ์เศรษฐกิจทำได้ยากขึ้น ทำให้ยังต้องจับตามองความเสี่ยงของการระบาดของโควิดแบบรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว การขนส่ง และการค้าเป็นหลัก ในกรณีเลวร้ายที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถกลับเข้ามาได้ตลอดทั้งปี ประเมินว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่า 2% จากการคาดการณ์ปัจจุบันที่ 3.9% *** EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยมูลค่าส่งออกในปี 2021 ขยายตัวที่ 17.1% โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 11 ปี จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจการค้าโลก และการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการขยายตัวในตลาดจีนและอินเดีย และในกลุ่มสินค้าน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ….คาดส่งออกไทยในปี 2022 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เติบโตที่ 3.4%
Home ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ได้เห็นชอบการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน ก.ล.ต. จึงออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ และข้อมูลประกอบการเสนอวาระ โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

 

ส่วนการออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเรื่องคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวน โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

ข่าวเกี่ยวข้อง