• ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในหลายหมวดสินค้า สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลาย ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจ
Home ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Privacy Coin
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Privacy Coin

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล Privacy Coin

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการให้บริการ Privacy Coin* เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม และป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักการที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการ Privacy Coin ที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการ Privacy Coin อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับยังสามารถให้บริการลูกค้ามีอยู่แล้วนั้นต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=761 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: bhumipisuth@sec.or.th หรือ napaporng@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ข่าวเกี่ยวข้อง