• การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีผลให้ GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 1.6% ต่อปี และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% --- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 ในเบื้องต้นว่า จะขยายตัวต่ำกว่ากรอบล่างของประมาณการที่ร้อยละ 2.5-3.0 โดยยังมองความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.0% ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐสามารถนำเม็ดเงินใหม่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราวแสนล้านบาทในระยะเวลาที่เหลือของปี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถควบคุมได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ****เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในการนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีการดำเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 โดยจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวผ่านสถาบันการเงินของรัฐ --- พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีพื้นฐานแข็งแกร่ง ไม่มีแรงกดดันด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งอัตราเงินเฟ้อต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และฐานะทางการคลังสะท้อนจากหนี้สาธารณะต่อ GDP เพียงร้อยละ 41.3 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งมาก
Home คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่
คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่

คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่

คปภ. สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติให้บริการนอกสถานที่'

 

พร้อมสั่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 เพิ่มองค์ความรู้ผ่านชมรม“ธนาคาร-ตัวแทนประกันชีวิต-วินาศภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเร่งด่วน

 

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเข้มงวดในการจัดทีมออกตรวจการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายของพนักงานธนาคารและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย โดยล่าสุด เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัย รวมทั้งประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันนั้น สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติตามประกาศฯ โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับธนาคารในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ไว้ด้วย อนึ่ง ประกาศ คปภ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมี เป้าหมายหลัก คือเพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งรวมถึงธนาคาร จากการตรวจติดตามดังกล่าวพบว่า ในภาพรวมหลายธนาคารได้มีการปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่การขายและมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการปิดแสดงข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบ มีการจัดทำแบบฟอร์มเช็คลิสต์ขั้นตอนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฯลฯ แต่ยังพบว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกประกาศ คปภ. 2 ฉบับข้างต้นแล้ว ดังนั้น จึงเกรงว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์อาจมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สอดคล้องต่อ ประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งรวมการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ของธนาคารอีกด้วย

 

 

ดังนั้นเลขาธิการ คปภ. จึง สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ รวมไปถึงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ ผ่านทางชมรมตัวแทนประกันชีวิตและชมรมประกันภัยวินาศภัย ตลอดจนชมรมธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เป็นไปตามกติกาฉบับใหม่ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้

 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

 

ข่าวเกี่ยวข้อง