• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่
คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่

คปภ.สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติ'นอกสถานที่

คปภ. สุ่มตรวจ'กติกาใหม่-แนวปฏิบัติให้บริการนอกสถานที่'

 

พร้อมสั่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 เพิ่มองค์ความรู้ผ่านชมรม“ธนาคาร-ตัวแทนประกันชีวิต-วินาศภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเร่งด่วน

 

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเข้มงวดในการจัดทีมออกตรวจการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายของพนักงานธนาคารและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย โดยล่าสุด เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัย รวมทั้งประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันนั้น สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติตามประกาศฯ โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับธนาคารในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ไว้ด้วย อนึ่ง ประกาศ คปภ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมี เป้าหมายหลัก คือเพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งรวมถึงธนาคาร จากการตรวจติดตามดังกล่าวพบว่า ในภาพรวมหลายธนาคารได้มีการปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่การขายและมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการปิดแสดงข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบ มีการจัดทำแบบฟอร์มเช็คลิสต์ขั้นตอนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฯลฯ แต่ยังพบว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกประกาศ คปภ. 2 ฉบับข้างต้นแล้ว ดังนั้น จึงเกรงว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์อาจมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สอดคล้องต่อ ประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งรวมการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ของธนาคารอีกด้วย

 

 

ดังนั้นเลขาธิการ คปภ. จึง สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ รวมไปถึงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ ผ่านทางชมรมตัวแทนประกันชีวิตและชมรมประกันภัยวินาศภัย ตลอดจนชมรมธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เป็นไปตามกติกาฉบับใหม่ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้

 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

 

ข่าวเกี่ยวข้อง