• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยความต้องการของทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันราคาทองคำให้อยู่ในทิศทางขาขึ้น มองว่า ทิศทางราคาทองคำขึ้นอยู่กับทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยราคาทองคำในตลาดโลกยังมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก ตราบเท่าที่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกจากทั้งประเด็นสงครามการค้าและ Brexit ยังไม่ผ่อนคลายลง
Home คปภ. ลงนามโครงการ 'คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน'
คปภ. ลงนามโครงการ 'คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน'

คปภ. ลงนามโครงการ 'คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน'

คปภ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2 ฉบับเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัยสู่เครือข่ายภูมิภาค

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทนของสำนักงาน คปภ. เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย กับ หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายศรายุทธ เขมะลักษณ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนาม อีกฉบับหนึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การบูรณาการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฎนะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 2 ฉบับ ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องกระดุมเงินกระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

สำหรับสาระสำคัญในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้ง 2 ฉบับนั้น เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันภัยไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างครบวงจร

 

 

ในโอกาสนี้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการ คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันภัยด้วยตนเอง จึงได้กำหนดนโยบาย ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย และ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีจุดผ่านแดนถาวรที่สำคัญคือ จุดผ่านแดนถาวรมุกดาหาร – สะหวันเขต (สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2) มีการค้าขายผ่านแดน มีปริมาณรถเข้า-ออกทั้งรถไทยและรถสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจำนวนมาก การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าหลายพันล้านบาท และยังมีการขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศที่ 3 ต่อไปอีกด้วย ปัจจุบันการค้าชายแดนถือเป็นรายได้ที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวดีขึ้น หากขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทิศทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

 

อย่างไรก็ตาม การค้าขายระหว่างประเทศมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่งสินค้า เริ่มตั้งแต่รับสินค้าเข้ามาในโกดังเพื่อจัดเก็บ การเตรียมการขนส่ง การสต๊อกสินค้า การคัดแยก การประกอบ การบรรจุสินค้าและกิจกรรมอื่นๆ ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำระบบการประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า การประกันภัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รวมไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการประกันภัยมีหลากหลายรูปแบบสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวเกี่ยวข้อง