• สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 3.2) ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากปัจจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลก ที่ชะลอตัวลง
Home คปภ. เดินสายให้ความรู้ ชาวนา ปิดจ็อบประกันภัยข้าว 30 มิ.ย.
คปภ. เดินสายให้ความรู้ ชาวนา ปิดจ็อบประกันภัยข้าว 30 มิ.ย.

คปภ. เดินสายให้ความรู้ ชาวนา ปิดจ็อบประกันภัยข้าว 30 มิ.ย.

คปภ. เดินสายให้ความรู้ “ชาวนา-Trainers” ปิดจ็อบทำประกันภัยข้าวนาปี 30 มิ.ย.นี้

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นำคณะเจ้าหน้าที่ คปภ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านประกันภัย แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยเปิดเผยว่า ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. มุ่งมั่นและทุ่มเทให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่เกษตรกรผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร รวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช

 

 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรมฯ ไปแล้ว 8 ครั้ง สำหรับการจัดอบรมฯ ที่จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 นับเป็นครั้ง 9 ของการจัดอบรมฯ ตามโครงการนี้ โดยพบว่าในปี 2561 จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 1.32 ล้านไร่ มีการทำประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 525,908 ไร่ คิดเป็น 39.58 % (อยู่อันดับที่ 22) ที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีของประเทศ ในส่วนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า ในพื้นที่จังหวัดนครพนมไม่นิยมปลูกพืชชนิดนี้

 

รองเลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในส่วนของรูปแบบการอบรมความรู้ด้านประกันภัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 วัน กล่าวคือ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตนและคณะวิทยากร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร จำนวน 250 ราย ในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก เพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปี โดยเกษตรกรได้มีการสะท้อนสภาพปัญหาการทำประกันภัยข้าวนาปีในปีที่ผ่านมา โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมชี้แจง จนเป็นที่เข้าใจของเกษตรกร รวมทั้งได้มีการนำข้อมูลจากการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

 

ถัดมาในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นการเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ณ ห้องฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณสำนักงาน คปภ. ที่เลือกจังหวัดนครพนม เป็นสถานที่จัดการอบรมความรู้ด้านประกันภัยในครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรในจังหวัดนครพนมในการนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ในโอกาสนี้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จุดเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรไทย” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ปีนี้มีการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย ข้าวนาปี อยู่ที่ 85 บาทต่อไร่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอุดหนุน 51 บาทต่อไร่ และธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด ในส่วนของการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 59 บาทต่อไร่ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอุดหนุน 35 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 24 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เช่นกัน ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์ทำประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของการทำประกันภัยข้าวนาปีในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน (ยกเว้นภาคใต้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562) ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรอบที่ 2 สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์ทำประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่น “กูรูประกันข้าว” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

 

ข่าวเกี่ยวข้อง