• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home 'คลัง'จับมือ EGAT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการ 
'คลัง'จับมือ EGAT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการ 

'คลัง'จับมือ EGAT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการ 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมลภาวะทางอากาศ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

 

กระทรวงการคลัง ตระหนักดีถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในพื้นที่ของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะเป็นโมเดลสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการแห่งแรก และจะใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป

 

 

“โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์แนวทางการใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานราชการ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนราชการ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) แก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากภาคขนส่งในปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยต่อไปในอนาคต”

 

ข่าวเกี่ยวข้อง