• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home 'คลัง'ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ประกอบการ 3 จว.ชายแดนภาคใต้
'คลัง'ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ประกอบการ 3 จว.ชายแดนภาคใต้

'คลัง'ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ประกอบการ 3 จว.ชายแดนภาคใต้

'คลัง'ปรับหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) ของธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจากเดิมที่กำหนดให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เป็นสามารถให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่เคยได้รับสินเชื่อตามโครงการเดิม ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระในช่วงระหว่างวางแผนบริหารจัดการทางการเงินในการชำระคืนสินเชื่อของโครงการเดิม

2) ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อจาก 30 มิถุนายน 2566 เป็นให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาถึงข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อให้การดูแลผู้ประกอบการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเพียงพอ