• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ QTCG เริ่มซื้อขาย 4 เม.ย. นี้
ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ QTCG เริ่มซื้อขาย 4 เม.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ QTCG เริ่มซื้อขาย 4 เม.ย. นี้

บมจ. คิวทีซีจี ผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 4 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 720 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “QTCG”
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. คิวทีซีจี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “QTCG” ในวันที่ 4 เมษายน 2567
 
QTCG ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และระบบป้องกันไฟภายในอาคาร บริษัทมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทรับงานทั้งจากเจ้าของโครงการในฐานะเป็นผู้รับเหมาหลัก และรับงานจากผู้รับเหมาหลักของโครงการซึ่งบริษัทจะมีฐานะเป็นผู้รับเหมาช่วง ปี 2566 มีรายได้จากการเป็นผู้รับเหมาหลัก : การเป็นผู้รับเหมาช่วง 50: 50 มีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ณ 31 ธ.ค. 2566 จำนวน 1,158 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99 คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุวรรณภูมิ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้จากสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันหยุดการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
 
QTCG มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนไม่น้อยกว่า 135 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 27 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทไม่เกิน 18 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 216 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 720 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 32.69 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น 12 เดือนย้อนหลัง (ปี 2566)  ซึ่งเท่ากับ 22.02 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
 
นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซีจี (QTCG) เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 23 ปี มีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และศักยภาพ ทำให้บริษัทสามารถให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 
QTCG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มครอบครัวเงินนำโชคธนรัตน์ ถือหุ้น 56% และนายยศวีย์ วัฒนะธีระกิจจา ถือหุ้น 7% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ
 
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.qtcg.co.th และ www.set.or.th