• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ธ.ก.ส. ร่วมกับ 14 หน่วยงาน นำโดย ธปท. บูรณาการฐานข้อมูลเกษตกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างตรงจุดและยั่งยืน รวมถึงยกระดับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน

 

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์


วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการข้าว, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ในความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรไทยที่สามารถสะท้อนสถานภาพทางการเงินและศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจและแยกแยะปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรแต่ละกลุ่ม แล้วนำไปออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน โดย ธปท. จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข้อมูล 5 ประเภทที่ทุกฝ่ายตกลงพัฒนาร่วมกันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลรายได้และสวัสดิการ ข้อมูลหนี้สินและทรัพย์สิน ข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูลศักยภาพในการทำการเกษตรทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลดังกล่าว NECTEC จะพัฒนากลไกการปกปิดตัวตนของข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และประสานกับทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล นำไปใช้ปกปิดตัวตนก่อนนำส่ง ธปท. เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการต่อไป