• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.5% YoY ส่งผลให้รวม 9 เดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.9% YoY ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.5% YoY ลดลงจากที่ประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 3.0% ...ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 คาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นหลัก...สำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2566 โดยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ
Home ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ธ.ก.ส. จับมือ 14 หน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ธ.ก.ส. ร่วมกับ 14 หน่วยงาน นำโดย ธปท. บูรณาการฐานข้อมูลเกษตกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างตรงจุดและยั่งยืน รวมถึงยกระดับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน

 

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์


วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย ร่วมกับผู้บริหารจาก 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมการข้าว, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, กรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ในความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรไทยที่สามารถสะท้อนสถานภาพทางการเงินและศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา ทำความเข้าใจและแยกแยะปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรแต่ละกลุ่ม แล้วนำไปออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน โดย ธปท. จะเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข้อมูล 5 ประเภทที่ทุกฝ่ายตกลงพัฒนาร่วมกันได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลรายได้และสวัสดิการ ข้อมูลหนี้สินและทรัพย์สิน ข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูลศักยภาพในการทำการเกษตรทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลดังกล่าว NECTEC จะพัฒนากลไกการปกปิดตัวตนของข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และประสานกับทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล นำไปใช้ปกปิดตัวตนก่อนนำส่ง ธปท. เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการต่อไป