• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ กว่า 80 ล.  
บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ กว่า 80 ล.  

บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 4 กองทุนไทย-ต่างประเทศ กว่า 80 ล.  

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ  4  กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กองทุนในประเทศได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ในอัตรา 0.27 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2566 และกองทุนต่างประเทศอีก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ในอัตรา 0.75 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัลรีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ในอัตรา 1.20 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)  ในอัตรา 0.90 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน 2566 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 4 กองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 80,833,891 บาท

 
โดยกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2562 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.14 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.27 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.73 บาทต่อหน่วย 
 
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี รวมกับจ่ายปันผลงวดนี้ เป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.75 บาทต่อหน่วย 

 
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุนปลายทาง ลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงการขนส่ง) และ/หรือพลังงาน และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนอาจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.55 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 1.00 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 1.20 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.95 บาทต่อหน่วย

และกองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) ลงทุนในกองทุน PICTET FUNDS (LUX) - PREMIUM BRANDS กองทุนหลัก ลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินลงทุน เกี่ยวกับสินค้าบริการระดับสูง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริหารจัดการโดย Pictet Funds(Europe) S.A. โดยมีการจ่ายปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2561 จ่ายปันผลอยู่ที่ 0.80 บาทต่อหน่วย  ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 1.20 บาทต่อหน่วย โดยรวมจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.90 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.40 บาทต่อหน่วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต