• Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่สิ้นสุด แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีแนวโน้มลดลง แต่ กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 2.0% ในปี 2566 และ 2567 *** มองว่า กนง. จะให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมากขึ้นเนื่องจากสะท้อนสัดส่วนราคาที่ผู้บริโภคใช้จ่ายถึง 67.1% ของตะกร้าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ กนง. กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงหนุนด้านอุปสงค์ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการที่อาจเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะข้างหน้า อีกทั้งเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านสูงเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย *** กนง. มีโอกาสปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง สู่ระดับ 2.25% ต่อปี ในช่วงปลายปี 2566
Home บสย. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารจัดทำแผนวิสาหกิจ 2567-2571
บสย. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารจัดทำแผนวิสาหกิจ 2567-2571

บสย. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารจัดทำแผนวิสาหกิจ 2567-2571

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการระดับผู้บริหาร (VP Workshop) เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2567-2571 และแผนปฏิบัติการปี 2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกฝ่ายงานเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาประเด็นความท้าทายและโอกาส เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เบื้องต้น ณ โรงแรมนิกโก ทองหล่อ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

 


สำหรับการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ บสย. มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน โดยขยายช่องทางการค้ำประกันสินเชื่อ ผ่าน Digital Platform เพื่อเพิ่มโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway) ควบคู่ไปกับขยายบทบาทการให้ความรู้และคำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจให้กับ SMEs รวมถึงพัฒนาองค์กรโดยนำเทคโนโลยี Digital มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับแนวโน้มของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บสย. เน้นย้ำการทำงานที่รวดเร็ว รอบคอบ ภายใต้ค่านิยม TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs โดย T: Think Innovatively : กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง C : Connectivity สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล ยึดมั่นบริหารความเสี่ยง ยึดมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม Fast : รวดเร็ว รอบคอบ อย่างรอบรู้ First : ที่หนึ่งให้บริการ ที่หนึ่งให้คำปรึกษา ที่หนึ่งในใจ SMEs

 


โดยมุ่งเน้น 5 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทั้งระบบ 2.ผลักดัน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมทางการเงิน 3.เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครบวงจรสำหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย 4.ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างบูรณาการ 5.ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสในทุกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน