• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ และในจำนวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World โดยไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยจนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Home สนง.นวัตกรรมฯจับมือ CPF ปั้นบุคลากรเพื่อสังคม 
สนง.นวัตกรรมฯจับมือ CPF ปั้นบุคลากรเพื่อสังคม 

สนง.นวัตกรรมฯจับมือ CPF ปั้นบุคลากรเพื่อสังคม 

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติจับมือ CPF  
ปั้นบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดันองค์กรธุรกิจปลูกฝังพนักงานในทุกระดับมีส่วนร่วม คิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม สอดรับแนวทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ต่อยอดองค์ความรู้พนักงานชูนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยั่งยืน 

 

 

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจไม่เพียงจัดกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่มีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมหรือ Social Innovation มาใช้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ นำแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดและมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่ความยั่งยืน 

 

“เราต้องพยายามทำนวัตกรรมให้อยู่ใน DNA ของพนักงานทุกระดับในองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร และเป็นการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม อาทิ ซีพีเอฟซึ่งดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ก็สามารถทำโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรวางแผนในการเพาะปลูก ให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตของโรงงาน ทำให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้ ” รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สนง.นวัตกรรมฯ กล่าว 

 

ด้านนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรฝีกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ( CSR Leader ) เพื่อสนับสนุนให้ CSR Leader พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เสริมสร้างโอกาสในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อาทิ การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลด ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การต่อยอดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) นอกจากนี้ ในระยะต่อไป บริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายพัฒนารูปแบบของโครงการต่างๆสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE ) หรือกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

 

ซีพีเอฟร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของ CSR Leader ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อนCSR ขององค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีให้สามารถนำไปพัฒนาโครงการที่ปฏิบัติได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางนวัตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้จัดอบรมหลักสูตรทิศทางการขับเคลื่อน CSR โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) และ หัวข้อ CSR/SE กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน ซีพีเอฟมี CSR Leader รวม 106 คน

ข่าวเกี่ยวข้อง