• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home อลิอันซ์ อยุธยา คว้าสุดยอดองค์กร คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย
อลิอันซ์ อยุธยา คว้าสุดยอดองค์กร คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

อลิอันซ์ อยุธยา คว้าสุดยอดองค์กร คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2564 HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 จาก HR Asia ที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย รางวัลนี้ยกย่องให้ อลิอันซ์ อยุธยา เป็นองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม และการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

 

นางสาวจันทนา ชินวรรโณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล อลิอันซ์ อยุธยา กล่าวว่า การได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งภูมิภาคเอเชียถือเป็นความภูมิใจขององค์กรของเรา การบริการทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ธุรกิจที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราให้ความสำคัญกับอนาคตของพนักงานทุกคน เราเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความฝัน ตั้งเป้าหมาย โดยมีอลิอันซ์ อยุธยา ช่วยสนับสนุนให้ถึงเป้าหมาย สิ่งนี้ทำให้เราเป็นองค์กรที่โดดเด่นกว่าใครในเรื่องทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น เรายังสร้างบรรยากาศในการทำงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกค้าและโลกใบนี้ของเรา”

 

 

กลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลกซึ่งรวมถึง อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด โดยเน้นให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น คือ (1) ส่งเสริมความเป็นผู้นำให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และเปิดโอกาสให้พนักงานเติบในหน้าที่การงานตามความสามารถของตน (Care for opportunities to grow) (2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน (Care for health and well-being) อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ด้านวันลาเพื่อดูแลครอบครัว ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนตลอดการลาคลอดซึ่งให้วันลาคลอดมากกว่ากฎหมายกำหนดและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ และยังมีโปรแกรมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอีกด้วย (3) ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของพนักงาน (Care for inclusion and diversity) ทุกคนสามารถเป็นตัวเอง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม เน้นที่ผลลัพธ์ของการทำงานมากกว่ารูปลักษณ์หรือภูมิหลังของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิด หรือ ความเชื่อต่างๆ และ (4) ส่งเสริมให้พนักงานมีสำนึกจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมและโลกของเรา (Care for society and planet) ผ่านการจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการความดี อาทิ การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน การปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

 

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรและหน่วยงานที่มีแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด โดยผลการตัดสินพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน และประเมินแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในหลากหลายแง่มุม อาทิ วัฒนธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำและองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ความตั้งใจและแรงจูงใจของบุคลากร พฤติกรรมและการอุทิศตน จิตสำนึกต่อส่วนรวม ทัศนคติต่อที่ทำงานและการทำงานเป็นทีม

ข่าวเกี่ยวข้อง