• SCB EIC ประเมินว่าการส่งออกสินค้าเดือน มี.ค. 2024 ในรูป %YOY มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปัจจัยฐานสูง แม้ภาคการผลิตและการค้าโลกจะอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว เนื่องจากมีการส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติมาก ข้อมูลจากการแถลงข่าวของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มี.ค. 2024 จะอยู่ที่ราว 25,500 – 26,500 หดตัวประมาณ -5.4% ถึง -8.9%  *** ด้าน Krungthai COMPASS เผยส่งออกเดือน ก.พ. ขยายตัว 3.6%YoY เติบโตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ชะลอลงจาก 10.0%YoY เมื่อเดือนก่อน ประเมินว่าการส่งออกยังฟื้นตัวได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการส่งออกในปี 2567 ให้ขยายตัวได้เล็กน้อยที่ 1.8% โดยการส่งออกไม่รวมทองคำเดือน ก.พ. ขยายตัวที่ 1.2% จากสินค้าสำคัญหลายรายการที่ยังหดตัวต่อเนื่อง เช่น ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศสำคัญมีความไม่นอนสูงโดยเฉพาะยุโรป และญี่ปุ่น
Home ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : Thai Private Sector Collection Action Against Corruption หรือ CAC และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นสมาชิก CAC เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่ง G : Governance หรือมิติด้านธรรมาภิบาล เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ประกอบการ พันธมิตร คู่ค้า หรือองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

 

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ (Responsible Banking) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความตั้งใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ปฏิบัติขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.