• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ออมสิน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วม CAC ผนึกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย : Thai Private Sector Collection Action Against Corruption หรือ CAC และเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นสมาชิก CAC เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ซึ่ง G : Governance หรือมิติด้านธรรมาภิบาล เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ประกอบการ พันธมิตร คู่ค้า หรือองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขยายเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป

 

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ (Responsible Banking) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความตั้งใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ปฏิบัติขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.