• SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.7% (เดิม 2.4%)  พร้อมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 เป็น 2.6% (เดิม 3.1%)  และคาดการณ์ ในปี 2567 ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงเช่นกันเป็น 3.0% (เดิม 3.5%) ตามแรงส่งเศรษฐกิจที่แผ่วลง แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำลง @@@@ กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 2.8-3.3% มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ
Home 'เคทีซี'พิชิตเรตติ้ง AAA หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
'เคทีซี'พิชิตเรตติ้ง AAA หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

'เคทีซี'พิชิตเรตติ้ง AAA หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เคทีซีพิชิตเรตติ้ง AAA หุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าเคทีซีได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2566 นี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เคทีซีได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับเรตติ้งสูงสุด  AAA ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเคทีซีจะมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านบรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม (Governance, Economic, Environmental & Social and - ESG) เพื่อสร้างความน่าสนใจต่อผู้ลงทุน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยกระดับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในรูปแบบของการจัดเรตติ้งโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ AAA, AA, A และ BBB โดยคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (บรรษัทภิบาล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ เป็นต้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETESG เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุน มีข้อมูลใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น