• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตร 33,900 ล.รับเทศกาลตรุษจีน ปี 67
ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตร 33,900 ล.รับเทศกาลตรุษจีน ปี 67

ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตร 33,900 ล.รับเทศกาลตรุษจีน ปี 67

เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2567 นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมในการสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 33,900 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14,000 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค 19,900 ล้านบาท แบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม 26,700 ล้านบาท และสาขา 7,200 ล้านบาท

 

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 724 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 10,955 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567)