• SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5% ไว้ตลอดปี 2024 มองว่า กนง. จะพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไปข้างหน้าในระยะปานกลางถึงระยะยาว (Forward looking) มากกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้ว (Backward looking) หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไปยังเป็นไปตามที่ SCB EIC เคยคาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ต่อเนื่องใกล้เคียงระดับศักยภาพที่ 3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3%
Home ไฟเขียว 19 แผนปฏิบัติการ เร่งพัฒนาทักษะทางการเงิน
ไฟเขียว 19 แผนปฏิบัติการ เร่งพัฒนาทักษะทางการเงิน

ไฟเขียว 19 แผนปฏิบัติการ เร่งพัฒนาทักษะทางการเงิน

เผยผลการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1/2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐทั้งด้านการเงิน ด้านการศึกษา และด้านสังคม หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 17 หน่วยงาน ร่วมประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 (แผนปฏิบัติการฯ) ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 19 แผนงาน และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ซึ่งการดำเนินงานในปี 2565 เป็นการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างบูรณาการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน โดยมีแผนงานดำเนินการแล้วเสร็จ 7 แผนงาน ดำเนินการเป็นไปตามแผน 11 แผนงาน และต้องผลักดันต่อ 1 แผนงาน ซึ่งในปี 2565 หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงชีวิต ทั้ง 9 กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอุดมศึกษา กลุ่มผู้มีงานทำ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มประชาชนระดับฐานราก/องค์กรการเงินชุมชน กลุ่มผู้สูงวัย/ผู้เกษียณอายุ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเงิน และกลุ่มเปราะบางทางการเงินสูง) จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้และพัฒนาทักษะทางการเงิน การออม การลงทุน การประกันภัย การคุ้มครองเงินฝาก การระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเงินดิจิทัล และการเตือนภัยทางการเงิน ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3.59 ล้านคน มีจำนวนการเข้าถึงทางออนไลน์ 43.62 ล้านครั้ง และสร้างผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน (Trainer) ได้ประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ สามารถขับเคลื่อนโดยลดข้อจำกัดในการดำเนินการให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานทางการเงิน รู้เท่าทันภัยกลโกง และการเงินดิจิทัล โดยดำเนินการให้หลักสูตรความรู้ทางการเงินเป็นหลักสูตรภาคบังคับ เช่น คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีมติเห็นชอบหลักการและแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดให้การเข้ารับการอบรมและผ่านแบบทดสอบการพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เป็นต้น  
 
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินที่หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ขอเสนอเพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 (ม.ค. – ธ.ค. 2566)  จำนวน 10 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และโครงการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ 8 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ในคราวการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทักษะทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 แล้ว ทำให้มีโครงการเพิ่มเติมในแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 เป็น 18 โครงการ ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการเงินและเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งมีความรู้และทักษะทางการเงินเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป