• กกร. หรือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินน้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจ 1.5 หมื่นล. 0.1% จีดีพี ส่งออกโต 12-14.0% เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี เงินเฟ้อ 1-1.2% ห่วงปัญหาราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ และประชาชนในวงกว้าง แต่สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันทรงตัวถึงลดลง เนื่องจากแผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ชัดเจน มีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 1.0% **** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
Home ‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ'หุ้นยั่งยืน'ปี 64 ย้ำ'คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม'
‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ'หุ้นยั่งยืน'ปี 64 ย้ำ'คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม'

‘เอส แอนด์ พี’ ติดอันดับ'หุ้นยั่งยืน'ปี 64 ย้ำ'คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม'

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผ่านการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของเอส แอนด์ พี ในการดำเนินงานธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยหลัก “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

 

ในปี 2564 ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน เอส แอนด์ พี ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานด้วยการจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงานทุกคน ตลอดจนจัดตารางการทำงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อาทิ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น การรังสรรค์เมนูสุขภาพเพื่อผู้บริโภค การขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยดำเนิน “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO) และ “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Product: CFP) นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการลดปัญหาขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อนำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน ได้นำปัจจัย New Normal พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน บจ. ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

เอส แอนด์ พี ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้เราเติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข่าวเกี่ยวข้อง