• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ลงจาก 3.2% เป็น 2.8% และปี 2567 จาก 3.6% เป็น 3.2% ตามลำดับ หลังแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศมีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะโมเมนตัมส่งออกที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอ่อนแอ เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แผ่วลงกว่าคาด *** ด้าน SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 เหลือ 3.1% (เดิม 3.9%) จากข้อมูลจริงไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าคาดมากและการส่งออกสินค้าที่หดตัวแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีแรงหนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยฟื้นตัวดีตามประมาณการ 30 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เร่งตัวและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่ ส่งผลให้ภาคบริการฟื้นตัวต่อเนื่องช่วยลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน สำหรับมุมมองปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเร่งขึ้นที่ 3.5% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น 37.7 ล้านคน
Home AMA จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์
AMA จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์

AMA จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์

AMA จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนาม MOU พัฒนาองค์ความรู้-บุคลากรโลจิสติกส์
 
“อาม่า มารีน” จับมือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ลงนาม MOU พัฒนาองค์ความรู้-งานวิจัย-บุคลากร อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า-ขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ ยกระดับอุตสาหกรรม

 


นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับสากล จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ งานวิจัย งานพัฒนาที่เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงอุตสาหกรรม และแวดวงการศึกษา สำหรับร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมีสาระสำคัญเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย โดยความร่วมมือดังกล่าวในข้อตกลงจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

โดยทั้งบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะให้การส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม และจัดหาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสาหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ และบุคลากรของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนด้านสถานที่ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
 
“ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงานของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ผลิตบัณฑิต และเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยที่จะได้มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรม ส่วน AMA ก็จะได้พัฒนาความร่วมมือในการวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้าที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และในส่วนของ Cold Chain services จะมีการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยฯมีมาทำให้เกิดขึ้นจริงโดย AMA Logistics เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติ และต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้โอกาสบริษัทในความร่วมมือครั้งนี้ และจะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศไทย นำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป” นายพิศาลกล่าว