• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้าช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดให้มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนำหลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะยาว นอกจากนี้ ธปท. ได้ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบันการเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย
Home BKI ไตรมาส 3 เบี้ยรับรวม 6,399.9 ล.-งวด 9 เดือน กำไร 824.7 ล.
BKI ไตรมาส 3 เบี้ยรับรวม 6,399.9 ล.-งวด 9 เดือน กำไร 824.7 ล.

BKI ไตรมาส 3 เบี้ยรับรวม 6,399.9 ล.-งวด 9 เดือน กำไร 824.7 ล.

รับผลกระทบเคลมโควิด ส่งผลให้การดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 64 ติดลบ 885.3 ล้านบาท ลดลง 216.2%

 

กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,399.9 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 885.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 216.2 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 บาทต่อหุ้น

 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ของปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,399.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 มีผลขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 1,595.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 355.6 สาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 426.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.9 และขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,169.5 ล้านบาท โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 885.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 216.2 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 8.32 บาท

 

 

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 18,397.3 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 458.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 130.2 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 1,284.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 825.6 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 824.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.1 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.75 บาท

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ข่าวเกี่ยวข้อง