• SCB EIC คาด กนง. จะเริ่มลดดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ภาวะการเงินตึงตัวจะเริ่มส่งผลกดดันเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะเริ่มปรับสูงขึ้น *** จึงประเมินว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งปลายปีนี้เหลือ 2.25% และปรับลดอีกครั้งเหลือ 2% ในช่วงต้นปีหน้า (2025)
Home DDD คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน - จัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม
DDD คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน - จัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม

DDD คว้า CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน - จัดประชุม AGM 100 คะแนนเต็มสะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว รวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์ แบรนด์ดัง อาทิ SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE’CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR, iLIFE, @HOME และ MAKAVALIC

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “DDD ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล วิสัยทัศน์ และการบริหารงานแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นอกจากนี้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ได้กล่าวเพิ่มเติม “DDD ยังได้รับคะแนนในระดับ 5 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับเกณฑ์สูงสุด จากการใช้ AGM Checklist ตามแบบประเมินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนสืบไป”